home > Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

 Algemene Voorwaarden van Handelsonderneming G.W., gevestigd te Dalen
Versie geldig vanaf 1 Februari 2011.
1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Handelsonderneming G.W. De
voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Handelsonderneming G.W. Op
verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord
gaat. Handelsonderneming G.W. behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het
verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden
niet door Handelsonderneming G.W. erkend.
1.4 Handelsonderneming G.W. garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan
de in het aanbod vermelde specificaties.
2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Handelsonderneming G.W. bestellingen tenminste binnen 30
dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om
andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de
consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder
kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Handelsonderneming G.W. zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door
Handelsonderneming G.W. geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het
rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen
rechten worden ontleend.
3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk
maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt
geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief 19% of 6% BTW.
4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft
de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van
reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na
afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Handelsonderneming G.W. heeft teruggezonden, is de koop een
feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na
aflevering schriftelijk melding te maken bij Handelsonderneming G.W.. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde
zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken
dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat
verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het
recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van het geen is bepaald in de vorige zin, draagt
Handelsonderneming G.W. er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige
aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de
geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in
geen geval betrekking hebbend op diensten.
4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
· diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven
werkdagen
· goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de
leverancier geen invloed heeft
· goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk
persoonlijk karakter hebben
· voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die
snel kunnen bederven of verouderen
5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Handelsonderneming G.W., dan worden uw gegevens opgenomen in het
klantenbestand van Handelsonderneming G.W. Handelsonderneming G.W. houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties
en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
5.2 Handelsonderneming G.W. respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een
vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Handelsonderneming G.W. maakt gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst
te verwijderen.
6. Garantie
6.1 Handelsonderneming G.W. garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van
bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn
bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
6.2 De garantietermijn van Handelsonderneming G.W. komt overeen met de fabrieks garantietermijn.
Handelsonderneming G.W. is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke
individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde
zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan
Handelsonderneming G.W.) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan Handelsonderneming G.W. Eventuele
gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan
Handelsonderneming G.W. schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele
verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na
constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na
constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door Handelsonderneming G.W. gegrond worden bevonden, zal
Handelsonderneming G.W. naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een
schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van
Handelsonderneming G.W. en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het
factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Handelsonderneming G.W.) tot het maximale in het
desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Handelsonderneming G.W. gedekte bedrag. Iedere
aansprakelijkheid van Handelsonderneming G.W. voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede
begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of
schade wegens gederfde winst.
6.5 Handelsonderneming G.W. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen
bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Handelsonderneming G.W. in gebreke is; B) de
afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken. C)
de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in
strijd met de aanwijzingen van Handelsonderneming G.W. en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D)
de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten
aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Handelsonderneming G.W. zich het recht voor
de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te
wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Handelsonderneming G.W. slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Handelsonderneming G.W. gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Handelsonderneming G.W. kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te
begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Handelsonderneming G.W. en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door
Handelsonderneming G.W. op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Handelsonderneming G.W. behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten
niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na
vooruitbetaling.
9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen
van etiketten, etc. op de internetsite van Handelsonderneming G.W. gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en
kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
10. Overmacht
10.1 Handelsonderneming G.W. is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden
nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet
voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet,
storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie,
vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers
en/of fabrikanten van Handelsonderneming G.W. alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of
transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Handelsonderneming G.W. behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te
schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de
inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is
Handelsonderneming G.W. gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Handelsonderneming G.W. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft
voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het
leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een
afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
11. Aansprakelijkheid
11.1 Handelsonderneming G.W. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten onstaan
door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg
onze website.
12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door Handelsonderneming G.W. aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij
Handelsonderneming G.W. zolang de afnemer de vorderingen van Handelsonderneming G.W. uit hoofde van de
overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of
nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de
afnemer de vorderingen van Handelsonderneming G.W. wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige
verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en
ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door Handelsonderneming G.W. geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts
in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige
andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Handelsonderneming G.W. of een
door Handelsonderneming G.W. aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Handelsonderneming G.W. haar
eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die
zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop
willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Handelsonderneming G.W. zo snel als redelijkerwijs verwacht
mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te
houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste
verzoek ter inzage te geven aan Handelsonderneming G.W..
13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Handelsonderneming G.W. en koper, welke niet in
onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Assen kennis, tenzij
Handelsonderneming G.W. er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de
koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.